Strategi og ledelse

CIO-rapport: IT på vej til at miste strategisk position

IT-afdelingen risikerer at miste sin relevans, når en stadig større del af IT-investeringerne bliver forretningsfinansierede, fremgår det af ny rapport.

Rapporten ”2019 års IT-radar” handler om budget, vækst, prioriteringer og tendenser, der påvirker IT-afdelingen. Den baserer sig på data, der er indsamlet af Radar blandt mere end 1200 IT-beslutningstagere inden for den offentlige og private sektor, som er et nordisk firma, der tilbyder IT-analyser og IT-rådgivning.

Rapporten slår fast, at nutidens IT-afdelingen har flere store udfordringer at håndtere. Det handler i første omgang om forandringer, industrialisering og mangel på kompetencer. Hvordan påvirker det jer? Og hvad gør I for ikke gradvist at miste jeres relevans?

I mindre udstrækning end tidligere anses informationssikkerhed og overholdelse af regler for at være en udfordring. Hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at mange virksomheder ser GDPR som ”et afsluttet projekt”. Men at betragte sikkerhed som tilfældig udfordring kan vise sig at være en fatal fejltagelse, eftersom det åbner op for fremtidige risici.

IT-budget og udvikling

Den samlede vækst for svenske virksomheders og organisationers IT-budget forventes at falde med 1,2 procent i 2019, men inden for den private sektor stikker nogle brancher ud med klart højere niveauer. En af dem er fremstillingsindustrien, hvor udviklingen af Industri 4.0 kræver investeringer.

Også inden for handel ses en stærk vækst, hvor mange aktører kæmper med deres forretningsmodeller, og hvordan de skal optimere deres digitale tilstedeværelse. Finans og forsikring er en anden sektor, der udmærker sig i sammenhængen, selv om væksten i 2019 er noget lavere end de foregående års niveau.

Driften sluger stadig mere af budgettet

Summen for de interne omkostninger – det vil sige lokaler, løn og andre personalerelaterede udgifter – er stort set uændrede sammenlignet med de tidligere år. Derimod fortsætter de eksterne omkostninger – udgifter til IT, der indkøbes på det åbne marked herunder hardware, software og tjenester – med at stige successivt.

Det viser sig også, at en stadig større del af IT-budgettet bliver brugt til driftsrelaterede udgifter. Denne andel er nu helt oppe på 76 procent, hvilket betyder, at kun 24 procent af budgettet går til transformativ IT – som driver innovationen. IT-afdelingen må altså gradvist sørge for at få en mere effektiv leverance for ikke gradvist at risikere at miste sin relevans.

Når en IT-afdeling tilpasser sig til ledelsens forventninger om levering af driftsstabilitet, automatisering og øget digitalisering til kerneforretningen, risikerer man at blive ved med at tabe terræn, hvad angår indflydelse på de strategiske beslutninger. Men hvis man har et alt for stærkt fokus på sit eget produktionssystem, kan det føre til, at man mister evnen til at se, hvad der er vigtigt for kerneforretningen – hvilket i længden kan føre til, at leverancen og produktionssystemet ikke stemmer overens med virksomhedens overordnede mål.

Transformationen finansieres i stigende grad ude i virksomheden

Udviklingen kan føre til, at IT-afdelingen får en svagere og mindre relevant rolle, når satsninger inden for transformation og innovation i stigende grad bliver finansieret direkte af andre dele af virksomheden som for eksempel markedsføring, salg eller HR. Hvis IT-afdelingen gradvist bliver mere og mere fokuseret på opgaver omkring vedligeholdelse og optimering, så er der en stor risiko for, at afdelingen ikke bliver involveret i vigtige virksomhedsforandringer og strategiske digitaliseringsinitiativer.

En del af de projekter, der finansieres af virksomhedens andre afdelinger, handler om øget effektivisering og automatisering, noget der kan siges at være rene IT-projekter. Derfor er det vigtigt for slutresultatet, at der gøres brug af IT-organisationens kompetencer i disse beslutninger.

Fremadrettet gælder det for CIO og IT-afdelingen om at tage ejerskab for forandringer inden for IT i organisationen og ikke overlade initiativet til andre funktioner og afdelinger. Sørg for, at I beholder jeres plads i førersædet og tag kontrollen over den strategiske udvikling, samtidig med at I proaktivt byder ind på nye samarbejder med forskellige afdelinger i virksomheden. Samarbejder hvor IT-afdelingen er aktivt involveret og har mandat til at stille krav ud fra såvel et sikkerhedsperspektiv som fra andre dimensioner.

IT-forbruget decentraliseres

I løbet af 2019 vil vi komme til at se, hvordan virksomhedernes investeringer i IT stiger for tredje år i træk. Det forudses, at hver femte krone, der investeres i IT, ikke vil blive taget fra IT-budgettet men snarere fra andre afdelinger.

Denne forskydning af IT-finansieringen er ikke helt uproblematisk for IT-afdelingen, eftersom den gradvist risikerer at decentralisere IT-forbruget. Sandsynligvis vil den også medføre øgede driftsomkostninger, hvilket i så fald er noget, der vil belaste IT-budgettet.

Positionen i virksomheden

Ifølge CIO-rapporten er mange IT-afdelinger optaget af interne opgaver, i stedet for at bekymre sig om at komme tættere på hele virksomheden. De IT-afdelinger, der holder fokus på effekten for virksomheden og virksomhedens performance, har den største chance for at bevare deres position og fremme rentabiliteten af den interne IT-afdeling.

Lige nu er IT-afdelingens position i virksomheden ved at ændre sig, og der ses tegn på, at den på længere sigt vil gå i opløsning og bliver integreret i virksomheden. IT-afdelingen kommer så til at fungere som et fagområde snarere end som en selvstændig organisatorisk enhed.

Dette kan ses som en følge af, at væksten i IT-budgettet mindskes, samtidig med at den virksomhedsfinansierede IT i stedet stiger. Desuden ser det ud til, at der er mange IT-afdelinger, der ikke fuldt ud forstår virksomhedens daglige behov og dermed gradvist får en svækket position.

Måling og kontrol

Størstedelen af alle IT-afdelinger måles først og fremmest på budgetmålsætninger og ud fra driftsstabilitet. Det kan virke paradoksalt, for samtidig har virksomheden forventninger om, at IT-afdelingen skal have en høj udviklingstakt, levere forretningsafkast, være tilgængelig og bidrage til at skabe nye eller forbedrede indtægtsmuligheder.

Det er en problemstilling, der skal tages alvorligt af ledelsen, men IT-afdelingen har også et ansvar for at løfte og forklare den manglende sammenhæng mellem målepunkter og forventninger.

Ikke engang de IT-afdelinger med størst forretningsekspertise måles på en anderledes måde. Og det på trods af at man oplever, at de leverer en bedre effekt for forretningen end andre IT-afdelinger og arbejder ud fra andre prioriteringer. Derimod adskiller de IT-afdelinger med høj forretningsforståelse (og effekt på forretningen) sig på det punkt, at de oftere måles på indtægter, nye IT-tjenester og tilgængelige ressourcer og/eller kompetencer.

Konsekvenser

Denne udvikling, hvor forretningen får en stadig mere central rolle for finansiering af innovation, risikerer på længere sigt at reducere den strategiske del af IT-budgettet endnu mere.

For at imødegå dette bør man i IT-afdelingen tage initiativ til at nå ud til alle, der må anses for at være ”IT-interessenter” i virksomheden eller i organisationen generelt. Formålet behøver ikke nødvendigvis være at overtage ansvaret for alle projekter men snarere at vise, at IT-afdelingen tager et overordnet ansvar for udvikling og innovation inden for IT. På den måde kan man forebygge, at en stadig større del af IT-budgettet vil blive brugt til sikkerhed, integration og styring.

Et af værktøjerne er naturligvis ny teknologi, der gennem de rigtige valg af løsninger kan skabe muligheder for at tilføje forbedret support, effektivitet og konkurrenceevne.

Kilde: Radar Ecosystem Specialists

Sidst opdateret: 1 juli 2022

Tags