Handelsbetingelser

Version 2023:2 gældende fra 23.4.2024

Indledende Bestemmelser

1. Anvendelsesområde

Dustin A/S’ (herefter ”Dustin") Almindelige betingelser for salg – Erhverv, gælder for levering af produkter og services til kunder fra og med den ovennævnte dato og erstatter de tidligere af Dustin offentliggjorte salgsbetingelser.

Særlige bestemmelser for levering af henholdsvis produkter og services findes nedenfor. Ydermere findes der et sæt generelle bestemmelser i særskilte afsnit nedenfor, som gælder for alle leverancer.

Disse Almindelige betingelser for salg gælder, hvor det er relevant, for alle ordrer afgivet af kunder i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv eller virksomhed og Dustins levering af produkter og/eller tjenester, medmindre andet er aftalt. Disse generelle salgsbetingelser skal sammen med gældende ordrer eller specifikke vilkår og betingelser, der henviser hertil, i det følgende betegnes som "aftalen"..

Hvis du handler som forbruger gælder i stedet Dustins Almindelige betingelser og vilkår - Forbruger.

Særlige bestemmelser for levering af Produkter

2. Produktinformation

Varerne som præsenteres på Dustins hjemmesider udgør Dustins almindelige sortiment. Hvis der er forskelle mellem vilkår, produktinformation eller priser, som angives på Dustins hjemmeside og i øvrige publikationer/udgivelser, er det altid informationen på Dustins hjemmeside som gælder.

3. Priser og Fragt

De aktuelle priser på produkter kan findes på Dustins hjemmeside, som opdateres i realtid. Priserne er angivet i DKK, er eksklusive moms og eventuelle andre skatter og afgifter, som måtte være pålagt produkterne. Der tillægges ekstra omkostninger ved forsendelse. Dustin forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. De på hjemmesiden angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt.

Dustins priser på importerede produkter, som ikke er standard lagervarer, er baseret på fakturadatoens aktuelle valutakurser. Ved ordremodtagelsen fastsættes en foreløbig salgspris baseret på bestillingstidspunktets aktuelle valutakurs. Ved faktureringen kan prisen blive justeret i henhold til den gældende valutakurs på faktureringsdagen som er bestemt af Dustin.

Der tilskrives håndteringsomkostninger på samtlige leverancer. På leverancer vedrørende standard lagervarer tilskrives håndteringsomkostninger. For specialvarer og ordrer til eksport beregnes de samlede håndteringsomkostninger ved fakturering af ordren, når det er klart, hvad varen/produktet vejer, hvor omfangsrig forsendelsen er eller om forsendelsen leveres på paller. Uafhentede varer vil blive opkrævet et gebyr. Udover de direkte håndteringsomkostninger pålægges hver forsendelse et beløb svarende til 0,16 % af det samlede ordrebeløb til dækning af fragtforsikring.

Mere information om fragt omkostninger er tilgængelig her

4. Betalingsvilkår og sikkerhed

Betaling kan ske ved Girokort, Kreditkort, direkte betaling med netbank eller pr. faktura. Fakturering sker efter en undersøgelse af kundens kreditværdighed. Betaling kan også ske gennem finansiering via partner.

Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på Dustins bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen (”Forfaldsdatoen”). Ved forsinket betaling forbeholder Dustins sig retten til at opkræve morarenter samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til Renteloven.

Dustin opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura, fra Dustins side, skal kunden reklamere over dette senest på Forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor Dustin.

Dustin forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket.

Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er Dustin berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.

Følgende kategorier af varer faktureres uden moms (omvendt betalingspligt på udvalgte varegrupper), jf. Momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10: tablets, bærbare computere, mobiltelefoner, Integrerede kredsløbsordninger samt spillekonsoller.

Mere information om betalingsbetingelser er tilgængelig her

5. Ordre og ordrebekræftelse

Ved at gennemføre en handel hos Dustin accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår forpligtiger kunden sig til at efterkomme disse i deres helhed.

Ved ordreafgivelse sendes en modtagelseskvittering med overskriften ”Tak for din ordre” via e-mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af ordren. Samtidig med at ordren ekspederes fra Dustins lager, modtager kunden via e-mail en ordrebekræftelse med overskriften ”Din ordre er nu afsendt”. Der indgås en bindende aftale mellem kunden og Dustin ved afsendelsen af ordrebekræftelsen til kunden; ordren er dog bindende for kunden når ordreafgivelsen er gennemført.

6. Leverance

Levering sker med en af Dustin hyret transportør eller kurertjeneste med følgende leveringsbetingelser: Ab fabrik. Risikoen for levering overgår til kunden, når produktet overlades til transportøren.

Dustin bærer ikke noget ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse hos leverandøren, forsinkelse eller restordrenotits hos producenten eller andre forhold.

Dustin er berettiget til at nægte at levere samt ikke acceptere ordre med levering til bestemte geografiske områder, såfremt Dustin finder det nødvendigt, for eksempel såfremt særlovgivning finder anvendelse på sådanne områder.

Mere information om levering er tilgængelig her

7. Returnering

Under de nedenfor angivne forudsætninger, accepterer Dustin tilbagelevering af et produkt fra vores almindelige sortiment inden for otte (8) dage fra faktureringsdatoen. Produktet skal ved tilbagelevering være ubrugt og returneret i ubrudt emballage, i ren og pæn stand og uden skader og slag.

Kunden betaler fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter i forbindelse med returneringen. Fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter vil enten blive modregnet i eventuelle tilgodehavende hos Dustin, eller blive faktureret separat.

Såfremt kunden ønsker at tilbagelevering et produkt, skal kunden kontakte Dustin, helst via Min konto/ordrehistorik på Dustins hjemmeside og derigennem oprette en anmodning. Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer eller en returlabel ikke betyder, at Dustin har godkendt tilbageleveringen. Kunden skal returnere produktet til Dustin sammen med en kopi af ordresedlen og oplysning om sagsnummer. Såfremt Dustin godkender en tilbagelevering skal denne være Dustin i hænde senest fjorten (14) dage efter, at kunden har modtaget sagsnummeret. Fragten skal være betalt, og produktet skal være godt pakket ind i en godkendt ydre emballage. Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten.

Tilbageleveringer, som ikke kan godkendes, returneres til kunden på kundens regning. Godkendte tilbageleveringer krediteres til kunden med fradrag af eventuelle tilbageleveringsudgifter. Godkendelse af tilbagelevering skal ske med forbehold for, at kunden opfylder ovenstående forpligtelser.

Dustin accepterer ikke annullering eller returnering af skaffevarer (inklusiv men ikke begrænset til konfigurerede varer) medmindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer, som ikke kan annulleres eller returneres, vil være markeret i produktinformationen, og denne markering fremgår også af ordrebekræftelsen.

8. Transportskader

Kunden skal undersøge de leverede produkter ved levering. Transportskader skal reklameres over for transportøren og Dustin, primært gennem My Account – Order History. Enhver transportskade skal dokumenteres med billeder i henhold til de til enhver tid gældende krav fra transportøren hertil. Dette vil normalt indebære, at kunden skal kunne fremvise billeder, der tydeligt viser skaden på produktet/produkterne, emballagens tilstand, eventuelle skader på shock absorberende indvendig emballage samt fragtbrevet.

Synlige transportskader skal reklameres på leveringsdagen, mens ikke synlige transportskader, der ikke er opdaget eller ikke burde være opdaget ved levering, skal reklameres uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder inden en uge fra modtagelse af leveringen. Såfremt kunden ikke reklamerer transportskaden i overensstemmelse med de Generelle Købsbetingelser, mister kunden retten til at rette krav i anledning af transportskaden.

9. Reklamation

Kunden skal ved levering kontrollere varen. For at kunne påberåbe sig, at en vare/leverance er mangelfuld, skal kunden straks efter, at denne har opdaget manglen, reklamere herom til Dustin, dog senest ti (10) dage fra fakturadato. Varen skal returneres på den måde, som er angivet ovenfor.

Ved reklamation skal kunden kontakte Dustin, helst via Min konto/ordrehistorik på Dustins hjemmeside og derigennem oprette en anmodning. Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer ikke betyder, at Dustin har godkendt reklamationen. Sagsnummeret er gyldigt i fjorten (14) dage. Produktet skal returneres og være Dustin i hænde inden udløbet af disse fjorten (14) dage. Ved returnering af produktet skal returneringsomkostninger til Dustin være betalt. Ordrenummeret, faktura, gyldigt sagsnummer samt en detaljeret beskrivelse af manglen ved produktet skal sendes sammen med produktet. Hvis reklamationen ikke er foretaget korrekt er Dustin berettiget til at returnere produktet til kunden og opkræve betaling for fragtomkostningerne hertil. Returnering skal foregå godt emballeret og i godkendte emballager (f. eks brun bølgepap). Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel. Dustin forbeholder sig retten til at kontrollere det returnerede produkt og til at afkræve en testafgift, hvis det viser sig, at produktet fungerer korrekt, og at reklamationen derfor ikke kan accepteres.

Mere information om reklamation er tilgængelig her

10. Garanti

Garantier på produkter udstedes af de respektive producenter. Dustin udsteder ingen yderligere garantier ud over de respektive producenters garantibetingelser.

11. Ansvar

Hvis der foreligger en mangel, som Dustin er ansvarlig for, forpligter Dustin sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen enten ved reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købsprisen. Dustin har ret til at henvise slutkunden direkte til producenten eller til producentens udpegede servicecenter for udbedring af mangler. Yderligere garantirettigheder kan følge af de respektive producenters garantier, som er målrettet til en slutkunde.

Dustin er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i Dustins sortiment eller for kompatibilitet med kundens nuværende produkter, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Dustin eller følger af produktinformation fra Dustin.

Dustins ansvar for mangler i produktet er begrænset til det, som er angivet ovenfor, og kunden kan ikke gøre yderligere krav gældende mod Dustin i tilfælde af mangler. Dustin er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion, tab af fortjeneste eller andre skader som følge af, at det er umuligt eller svært at bruge computere, software eller anden information, eller for tab af data.

Dustins samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af Dustins ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for de relevante Produkter i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 12 måneder.

12. Teknisk support

For teknisk support og brugersupport er Dustin berettiget til at henvise kunden til de respektive producenter samt eventuelt til betalingssupport hos tredjemand. Telefonnumre på den pågældende producent/leverandør er angivet på Dustins hjemmeside under fanebladet ”kundeservice / kontakt / Hvem kan jeg kontakte”. Bemærk venligst, at support for nogle producenter kan være på engelsk, og at support i nogle tilfælde kun ydes via e-mail og hjemmesider.

13. Særskilte vilkår for software

Al software, som er tilgængelig at hente på Dustins hjemmeside, er ophavsretligt beskyttede værker fra deres respektive producenter. Ved køb af brugsrettigheder og/eller licens til softwaren gælder de respektive producenters eller licensgiveres vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser kan ledsage softwaren eller være inkluderet i ordreprocessen for softwaren. På baggrund af ovenstående påtager Dustin sig intet ansvar i forhold til salg af software herunder men ikke begrænset til formålsegnethed eller immaterielle rettigheder. Der gøres opmærksom på at al software købt via Dustin Services Marketplace foretages i henhold til https://www.dustin.dk/agreements/marketplace.

14. Særligt om cloud-tjenester

Ved køb af cloud-tjenester henviser Dustin sine kunder til de respektive cloud-rettighedsejere, online abonnementsaftaler, eller de respektive rettighedshaveres betingelser og vilkår for specifikt bestilte varer eller services.

Særlige bestemmelser for levering af services

15. Omfang og gennemførelse

Dustin vil udføre den aftalte ydelse (herefter ”Tjenesten”) på et fagligt højt niveau og anvende kvalificerede personer til formålet.

Dustin kan engagere underleverandører til at udføre Tjenesten. Hvis Dustin anvender en underleverandør, er Dustin ansvarlig både for sit eget og for underleverandørens arbejde.

Kunden skal give Dustin adgang til al information og dokumentation, som er nødvendig for, at Dustin kan udføre og levere Tjenesten i overensstemmelse med aftalen. Såfremt Tjenesten skal udføres i kundens egne lokaler, skal Dustin have adgang til lokalerne i det omfang, det kræves for at kunne udføre Tjenesten.

16. Vederlag m.m.

Dustin er berettiget til vederlag i henhold til Dustins til enhver tid gældende prisliste. Hvis parterne har aftalt en anden pris, end den som er angivet i den til enhver tid gældende prisliste, har Dustin ret til, en gang pr. kalenderår, at justere allerede aftalte priser i overensstemmelse med ændringer i lønomkostningsindekset (LCI).

Dustins vederlag opgøres eksklusive moms og andre gældende skatter og afgifter, som kan henføres til Tjenesten.

Dustins vederlag opgøres eksklusive moms og andre gældende skatter og afgifter, som kan henføres til Tjenesten.

Dustin er berettiget til betaling af udgifter i henhold til det, som aftales mellem parterne.

Dustin udfører Tjenesten indenfor normal arbejdstid i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Dustin er berettiget til betaling for arbejde udført uden for normal arbejdstid i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

17. Betaling og sikkerhed

Betaling sker ved faktura efter særskilt vurdering af kundens kreditværdighed. Betaling kan også ske ved finansiering via partner.

Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på Dustins bankkonto senest ti (10) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder Dustins sig retten til at opkræve morarenter, samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til Renteloven.

Dustin opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Fejl i en faktura fra Dustins side skal reklameres senest på Forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende mod Dustin. Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er Dustin berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for betaling af Tjenesten.

18. Bestilling og ordrebekræftelse

Ved at bestille en Tjeneste accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår accepterer kunden samtidig at følge disse Almindelige betingelser og Vilkår i fuldt omfang.

Der indgås en bindende kontrakt med Dustin ved afsendelse af en ordrebekræftelse til kunden.

19. Ansvar

Såfremt Tjenesten er mangelfuld, og Dustin er ansvarlig herfor, forpligter Dustin sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering, forudsat at reklamationen er foretaget i overensstemmelse med, hvad der er angivet i disse Almindelige betingelser og Vilkår. Såfremt Dustin vælger ikke at afhjælpe manglen eller omlevere, er kunden berettiget til et rimeligt afslag i prisen i forhold til det udførte arbejde/den leverede Tjeneste.

Dustin er ikke ansvarlig for mangler, som kan henføres til hardware, software eller andet udstyr, der ikke er leveret af Dustin. Hvis Tjenesten består i rådgivning, er Dustins ansvar begrænset til den rådgivning, som er givet, baseret på de oplysninger kunden har givet Dustin. Dustin er ikke ansvarlig for de beslutninger, som kunden træffer på baggrund af den leverede rådgivning.

Dustins samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af Dustins ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for den relevante Tjeneste i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 6 måneder.

Dustin er under ingen omstændigheder ansvarlig for (i) indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion eller manglende fortjeneste eller andre lignende skader, eller for (ii) tab af data.

Ansvarsbegrænsningerne ifølge dette afsnit gælder ikke for personskader, eller hvis der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Dustin.

Kunden er selv ansvarlig for at informere Dustin skriftligt om eventuelle ændringer i kundens it-miljø, som kunden eller tredjemand foretager, såfremt ændringerne kan påvirke Tjenesten eller funktioner, som Dustin leverer. Dustin er ikke ansvarlig for fejl, der opstår på grund af sådanne ændringer, som ikke skriftligt er meddelt Dustin.

20. Reklamation

Kunden mister sin ret til at fremsætte krav, såfremt denne ikke har afgivet skriftlig reklamation uden ugrundet ophold, dog senest tre (3) måneder efter at den specifikke Tjeneste blev udført.

21. Immaterielle rettigheder

Kunden opnår ejendomsretten til alle immaterielle rettigheder under udførelsen af Tjenesten, som skabes af Dustin specielt til kunden. Medmindre andet er aftalt skriftligt, får Dustin en simpel licens uden tidsbegrænsning til alle immaterielle rettigheder, som er skabt af Dustin til specielt til kunden.

Kunden erhverver ingen ejendomsret over immaterielle rettigheder som er relaterede til Tjenesten, og som tilhører Dustin eller tredjemand med undtagelse af ovenstående. Kunden har ikke ret til at ændre immaterielle rettigheder tilhørende Dustin eller tredjemand. For disse immaterielle rettigheder gælder i stedet de vilkår, som indehaveren af den aktuelle immaterielle rettighed til enhver tid forbeholder sig.

Dustin er forpligtet til at informere kunden om de tilfælde, hvor der, ud over hvad der er anført i aftalen, kræves yderligere licens eller rettigheder for at benytte Tjenesten.

Kundens ret til at bruge resultaterne af tjenesten efter opsigelse i henhold til dette afsnit 23 er betinget af, at kunden opfylder sin betalingsforpligtelse.

22. Krænkelse af imaterialle rettigheder

Hvis kunden tilvejebringer intellektuelle ejendomsrettigheder under aftalen, garanterer kunden, at kunden er i besiddelse af de rettigheder og godkendelser, som er nødvendige, for at den aftalte Tjeneste kan udføres.

Dustin garanterer, at Tjenesten udført af Dustin og de immaterielle rettigheder, som Dustin skaber eller leverer i henhold til aftalen (med undtagelse af tredjemandstjenester eller produkter fra Dustins underleverandører), så vidt Dustin bekendt, ikke krænker tredjemands ret.

Kunden skal straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette Dustin vedrørende krav fra tredjemand for krænkelse af immaterielle rettigheder som følge af kundens brug af Tjenesten.

Ved fremsættelse af en påstand om en krænkelse, som Dustin er ansvarlig for (dvs. ikke en krænkelse forbundet med en ændring lavet af kunden eller forbundet med produkter fra tredjemand eller tilsvarende krænkelser), har Dustin ret til, for egen regning, at overtage og føre sagen på vegne af kunden. Dustin skal derudover og for egen regning enten sikre kundens fortsatte brug af Tjenesten mens sagen føres eller udskifte den omtvistede del af Tjenesten med en nogenlunde tilsvarende tjenesteydelse eller produkt. Kunden er ikke berettiget til at anerkende ansvar eller indgå forlig eller kompromis med tredjemand med hensyn sådanne krav uden på forhånd at opnå Dustins skriftlige samtykke, hvilket samtykke i øvrigt ikke må afvises uden begrundelse eller forsinkes unødigt. Såfremt Dustin ikke kan sikre kundens ret til en nogenlunde tilsvarende tjenesteydelse eller produkt, er begge Parter berettiget til, som eneste retsmiddel i forhold til den påståede krænkelse at opsige aftalen forbundet med produktet med øjeblikkelig virkning. Dustin påtager sig i så fald at returnere den betalte pris for tjenesten eller produktet forudsat, at Kunden tilbageleverer produktet og med Kundens brug modregnet.

Dustin forpligtiger sig til at kompensere kunden for erstatningsbetalinger, som kunden pålægges at betale ved et endeligt forlig eller endelig dom for krænkelse af en tredjeparts immaterielle rettighed ved kundens brug af Tjenesten. Derudover har kunden ikke ret til anden erstatning for tab som følge af den retslige mangel i Tjenesten, som Dustin har ansvaret for.

23. Aftalers løbetid og opsigelse

Aftalen træder i kraft fra tidspunktet for underskrivelsen af aftalen af begge parter (herunder bindende accept pr. e-mail fra en autoriseret virksomhedsrepræsentant). Medmindre andet er aftalt, fortsætter aftalen med en gensidig opsigelsesfrist på tre måneder. Opsigelse skal være skriftlig.

Uanset ovenstående kan en part skriftligt opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt den anden part:

  1. væsentligt misligholder bestemmelserne i aftalen og en rettelse heraf, hvor en sådan er mulig, ikke er sket indenfor tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse herom, eller
  2. er under konkurs eller i likvidation, er underlagt rekonstruktion eller på anden måde er insolvent. Kundens ret til at bruge resultaterne af Tjenesten efter opsigelse af aftalen under dette punkt 23 kræver, at kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse i sin helhed.

Særlige bestemmelser for Takeback tjenester

24. Særlige bestemmelser for Takeback tjenester

Disse vilkår gælder udtrykkeligt, når kunden bestiller Takeback-tjenester fra Dustins webshop. Eventuelle andre vilkår i forbindelse med tjenester, som fremgår af afsnit 15-23, gælder også for Takebacktjenester. Ved køb af Takeback-services/tjenester har disse vilkår forrang for alle andre vilkår, medmindre andet er angivet.

25. Order og leveringsproces

Kunden afgiver ordren ved at købe den ønskede Takeback-boks ("boks") på Dustins hjemmeside. Efter bestillingen modtager kunden en e-mail med alle nødvendige oplysninger om levering, pakning og returnering af udstyret. Dustin vil inden for 7 dage efter kundens bestilling levere boksen til kunden.

Kunden skal placere IT-udstyret i boksen i henhold til de oplysninger, Dustin giver. Kunden er ansvarlig for at returnere de sikre bokse inden for 10 dage. Kunden må ikke placere materiale, der indeholder radioaktivt eller strålende materiale, sprængstoffer, ammunition, giftigt eller lignende farligt affald, i de sikre bokse. Kunden skal kontakte Dustin som anvist i e-mailen for at modtage returlabel og information om returneringen.

IT-udstyret vil blive leveret til Dustins renoveringsanlæg, hvor IT-udstyret vil blive behandlet i henhold til Dustins Takebackproces. Levering sker med en transportør eller kurertjeneste hyret af Dustin med følgende leveringsbetingelser: Ex Works. Risikoen overgår til Dustin, når produkterne overdrages fra kunden til transportøren eller kurértjenesten.

26. Behandling af IT-udstyret

IT-udstyrets tilstand bestemmes ud fra den tekniske og visuelle klassificering, som Dustin foretager. Klassificeringen har også betydning for eventuel refusion. IT-udstyret klassificeres på baggrund af forskellige faktorer, som bestemmes af Dustin. Dustin forbeholder sig fuld ret til at ændre disse faktorer. Kunden vil modtage en rapport, når processen er afsluttet.

27. Ejerskab

Kunden indestår for, at alle produkter, der indsendes til Dustin, er kundens lovlige ejendom, og at de ikke er genstand for beslaglæggelse eller konfiskation.

For produkter, der ikke skal videresælges, men genanvendes, har kunden ejendomsretten til produkterne, indtil de er modtaget og vejet af Dustins genanvendelsespartner.

For produkter, der skal videresælges, overtager Dustin ejerskabet, når disse er blevet vurderet, opfrisket, eventuelle data er blevet slettet på sikker vis, og produkterne er blevet endeligt inspiceret.

Kunden opgiver og fraskriver sig alle rettigheder til indleveret udstyr.

Pengeskabe forbliver til enhver tid Dustins ejendom.

28. Priser og Refundering

Kunden vil blive refunderet for eventuelle produkter, der videresælges, når produkterne er blevet inspiceret, eventuelle data er blevet sikkert slettet, og produkterne videresælges til tredjeparter.

29. Ansvarsforhold

Kunden er indforstået med, at denne tjeneste som sådan er endelig, og at den ikke kan annulleres eller omgøres, når udstyret er sendt til Dustin. Kunden er indforstået med, at alle data i IT-udstyret slettes eller destrueres, og at der ikke ydes erstatning for en sådan sletning.

Dustin er ikke ansvarlig for Kundens indsendte produkter, herunder eventuelle fejlagtigt indsendte produkter og ansvaret for produkter, som Dustin ikke har ejendomsretten til. Såfremt kunden opbevarer materiale, der er nævnt i punkt 23, er kunden ansvarlig for enhver skade, der måtte opstå som følge af en sådan handling.

Dustins samlede ansvar over for kunden (herunder ansvar for handlinger eller undladelser begået af Dustins medarbejdere, repræsentanter eller underleverandører og herunder prisafslag, omlevering eller lignende) i henhold til denne aftale er begrænset til den pris, der faktisk er faktureret for de relevante tjenester i henhold til denne aftale i den seneste tolv (12) måneders periode dog maksimalt 50.000 DKK.

30. Personoplysninger

I forbindelse med udførelsen af Tjenesterne er Dustin databehandler på vegne af kunden. Parterne indgår en særskilt Databehandleraftale vedrørende den behandling af personoplysninger, som Dustin udfører på vegne af kunden. Ved at afgive en ordre på Takeback-tjenesterne accepterer kunden de vilkår, der er beskrevet i denne Databehandleraftale.

Generelle bestemmelser

31. Links til tredjeparts hjemmesider

Links på Dustins hjemmeside muliggør at besøgende kan forlade Dustins hjemmeside. De linkede hjemmesider er ikke kontrolleret af Dustin, og Dustin bærer derfor intet ansvar for indholdet på disse sites eller indholdet af links til sådanne websteder. Dustin tilbyder kun disse genveje for at lette tilgangen til disse hjemmesider. At Dustin stiller et link til rådighed på hjemmesiden betyder ikke, at Dustin har godkendt den aktuelle webside.

32. Dustins hjemmeside og immaterielle rettigheder

Indholdet af Dustins hjemmeside er ejet af Dustin eller dets licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af markedsføringsretlig og immaterialretlig lovgivning. Dette betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder, grafik, design, layout, etc., ikke må kopieres eller på anden måde anvendes uden skriftlig godkendelse fra Dustin. Udskrift eller anden kopiering af materialet er tilladt til personlig, privat og ikke-kommerciel brug. Det er forbudt at kopiere, gemme eller på anden måde reproducere, bearbejde, ændre, overføre, overdrage og eller på anden vis udnytte materialet eller dele heraf uden forudgående skriftlig tilladelse fra Dustin.

33. Kundekontoen

Loginoplysninger (brugernavn og adgangskode) til kundekontoen på Dustins hjemmeside skal forvaltes således, at de ikke kommer til uautoriserede personers kendskab.

Ved at videregive loginoplysningerne til nogen anden bekræfter kunden derfor, at den person er berettiget til at afgive ordrer i kundens navn, og kunden hæfter herefter for betaling af disse ordrer over for Dustin. For en kundekonto som tilhører en juridisk person, anses alle personer, som har adgang til loginoplysninger for kontoen, for tegningsberettigede og derfor bemyndiget til at kunne afgive ordrer på vegne af den kunde, som kontoen tilhører. Hvis en kunde har mistanke om, at en uautoriseret person har adgang til loginoplysningerne, påhviler det kunden straks at underrette Dustin om dette og straks at ændre password til kontoen.

De komplette vilkår for konto på Dustins hjemmeside er beskrevet i Vilkår for Dustinkonto.

34. Personlige oplysninger

Når Dustin er dataansvarlig

Dustin vil i forbindelse med kundernes placering af ordrer for produkter og tjenesteydelser, behandle personoplysninger om kundens kontaktpersoner ("virksomhedsrepræsentanter") med det formål og på de vilkår, der er fastsat i Dustins integritetspolitik. Ved at oprette en konto hos Dustin, bekræfter kunden, at kunden har informeret berørte virksomhedsrepræsentanter om Dustins behandling af deres personoplysninger, og at kunden har indhentet virksomhedsrepræsentanternes samtykke til behandlingen.

Når Dustin behandler personoplysninger på kundens vegne

I de tilfælde hvor Dustin behandler personoplysninger på vegne af kunden skal parterne indgå en særskilt databehandleraftale vedrørende den behandling af personoplysninger udført af Dustin på kundens vegne.

35. Gældende lov og tvister

Dansk lovgivning finder anvendelse på disse Almindelige betingelser og Vilkår, med undtagelse af dens bestemmelser om lovvalg og FN's konvention om aftaler om internationale køb af varer.

Tvister, der opstår på grundlag af disse Almindelige betingelser og Vilkår skal endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiften skal foregå i København. Medmindre Det Danske Voldgiftsinstitut under hensyntagen til sagen, det omtvistede beløb og andre omstændigheder, fastslår, at det er nødvendigt med en mere omfangsrig gennemgang af sagen, gælder reglerne om forenklet og fremskyndet voldgift for tvister, der måtte opstå på grundlag af disse Almindelige Betingelser og Vilkår.I tilfældet hvor sagen vurderes mere omfangsrig end et forenklet forløb kan bære, skal Det Danske Voldgiftsinstitut ligeledes beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af en eller tre voldgiftsmænd. Dustin vil derudover altid være berettiget til at forfølge krav om betalingsmisligholdelse, herunder manglende betaling, ved de almindelige domstole med Københavns Byret som første instans.

36. Ansvarsfraskrivelse

Dustin er ikke ansvarlig for undladelse af eller forsinkelse med Dustins opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen i det omfang opfyldelse af aftalen enten er umuliggjort eller væsentlig forsinket eller vanskeliggjort eller vil medføre en væsentlig prisstigning som følge af omstændigheder uden for Dustins rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til krigslignende begivenheder, optøjer eller oprør, forstyrrelser i den offentlige orden, cybersikkerhedsangreb, import- eller eksportregler, ændringer i love og forskrifter eller i fortolkningen heraf, myndighedshandlinger, strejke, lockout, blokade eller andre arbejdsretlige tvister, brand, eksplosion eller andre ulykker, epidemier, pandemier, samt ethvert naturfænomen eller mangler og forsinkelse med levering af tjenester af underleverandører på grund af ovennævnte omstændigheder.

For at undgå enhver tvivl præciseres det, at ansvarsfraskrivelsen omfatter covid-19-pandemien eller enhver anden epidemi eller pandemi eller nogen af deres efterfølgende konsekvenser, der påvirker Dustins leverandørers eller underleverandørers evne til at levere eller imødekomme den aftalte pris eller den aftalte leveringstid.

37. Reeksport

Kunden må ikke sælge, eksportere eller reeksportere, direkte eller indirekte, nogen varer, til Den Russiske Føderation eller til brug i Den Russiske Føderation, der leveres i henhold til eller i forbindelse med denne aftale, og som falder ind under anvendelsesområdet for artikel 12g i Rådets forordning (EU) nr. 833/2014. Enhver overtrædelse af dette forbud udgør en væsentlig misligholdelse, som giver Dustin ret til at opsige eller ophæve aftalen og til at søge passende kompensation eller erstatning for Dustin.

38. Andet

Dustin forbeholder sig retten til at ændre alle informationer og oplysninger, herunder men ikke begrænset til priser, tekniske specifikationer og produkttilbud uden forudgående varsel.

Informationer og priser er forsynet med forbehold for såvel skrevne som elektroniske tryk- og tastefejl, unøjagtigheder i de angivne specifikationer, leverandørernes prisforhøjelser og det endelige salg.

Oplysningerne på Dustin hjemmeside udgør ikke en garanti om anvendelighed, egnethed eller andet, medmindre dette udtrykkeligt er angivet skriftligt til kunden. Aktuelle tilbud er gældende så længe lager haves, medmindre andet er angivet. Kunden bekræfter ved at acceptere disse Almindelige betingelser og Vilkår at produkter alene vil blive benyttet i professionelle sammenhænge, såsom for eksempel indenfor egen virksomhed, uddannelsesaktiviteter eller i offentlige virksomheder.

En kunde er ikke berettiget til at overdrage aftalen eller rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen uden Dustins skriftlige samtykke.

Dustin forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre disse Almindelige betingelser og Vilkår.