Et mere bæredygtigt valg

Sådan træffer du mere bæredygtige valg

Der er mange, der ønsker at tage skridtet og træffe bæredygtige valg. Men kan man faktisk træffe bæredygtige valg, og hvordan ved man, at man træffer et bæredygtigt valg?

Hos Dustin har vi som mål at tilbyde så bæredygtige produkter som muligt, og vi værner om, at du kan træffe det rigtige valg, dels for dig selv og dels for miljøet.

Her kommer vi med tips til to vigtige faktorer, du bør overveje, inden du træffer dit valg:

Gennemgå produktets livscyklus

Overvej følgende: hvad er produktet, hvilke anvendelsesområder er der, og hvordan genanvender man produktet?

Brug flere kriterier

Bæredygtighed er meget mere end bare miljøaspektet

Bæredygtig elektronik

Læs mere

Sunde arbejdsforhold

Læs mere

Konfliktmineraler og -kemikalier

Læs mere

Genbrug og genanvendelse

Læs mere

Kan elektronik være bæredygtig?

Det afhænger af, hvordan man ser på det. I dag findes der over 70 forskellige miljømærkninger for elektronikprodukter. De fleste tager udgangspunkt i produktets livscyklus, dvs. fremstilling, anvendelse og sluthåndtering.

Men selvom størstedelen af mærkerne tager udgangspunkt i miljøaspektet, er der andre og vigtige faktorer at forholde sig til, når man skal træffe et bæredygtigt valg:

 • Arbejdsmiljø
 • Menneskerettigheder
 • Sociale krav

Endvidere er der også tredjepartsgennemgange, hvor eksterne virksomheder og organisationer gennemgår, vurderer og certificerer i stedet for virksomheden selv.

Hos Dustin arbejder vi kontinuerligt med bæredygtighed og tilbyder i øjeblikket følgende bæredygtighedsmærkninger:

TCO Certified

Sundhed og sikkerhed i fokus

TCO Certified er en certificering af bæredygtighed, som indeholder miljømæssige og sociale bæredygtighedskrav, der omfatter skadelige stoffer, llavt energiforbrug, lcirkularitet, socialt og miljømæssigt ansvarlig produktion og meget mere. En ny generation af opdaterede krav udvikles hvert tredje år for at fremme trinvise forandringer og bæredygtighed.

Alle krav er obligatoriske. Det betyder, at alle certificerede produkter skal opfylde alle krav i den gældende TCO Certified produktkategori. En uafhængig part verificerer, at kravene er opfyldt både før certificering af produktet og løbende i hele certifikatets gyldighedsperiode.

Læs mere

EPEAT

Lavt energiforbrug og begrænsninger af kemikalier

En miljøcertificering for elektronikprodukter, som stiller krav til lavt energiforbrug, begrænsninger af kemikalier samt produktlevetid og genanvendelse. Baseret på disse krav klassificeres produktet i enten guld, sølv eller bronze.

Energy Star

Opnå betydelige energibesparelser

Energy Star-produkter testes direkte fra hylden hvert år. Energiforbruget skal være målbart og testet i et EPA-godkendt laboratorium.

Blå engeln

Tysk miljømærke fra det tyske miljøbeskyttelsesagentur

Har til formål at minimere miljøpåvirkningen fra skadelige stoffer, energiforbrug samt affald under hele produktets livscyklus. Blå Engel-mærkede produkter stiller krav til, at produkterne er holdbare, lette at reparere og lette at genbruge.

SVANEMÆRKET

Velkendt mærkning, som stiller krav til miljø, kvalitet og sundhedskriterier

Svanemærkede produkter opfylder kravene til lavt energiforbrug og begrænset brug af kemikalier. Desuden skal produkterne være lette at opgradere, demontere og genvinde.

EU-blomsten

Fælles europæisk miljømærke

Et initiativ, der har til hensigt at identificere produkter og tjenester, der har en lav miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus. Producenter af produkter med EU-blomsten har derfor minimeret brugen af farlige stoffer, som kan skade dyr, natur og mennesker.

Sunde arbejdsforhold

Mange IT-produkter fremstilles i såkaldte højrisikolande. Det er lande, hvor der er større risiko for krænkelse af menneskerettighederne. Det kan dreje sig om antallet af arbejdstimer, diskrimination af medarbejdere samt manglende ytringsfrihed og foreningsfrihed, herunder retten til at indgå kollektive aftaler.

Adfærdskodeks

En virksomheds løfte om at drive forretning på en etisk, social og/eller miljømæssigt korrekt måde.

Et adfærdskodeks er relativt standardiseret i IT-branchen og stiller blandt andet krav til arbejdsmiljø, social ansvarlighed, respekt for menneskerettigheder, forretningsetik og undgåelse af konfliktmineraler.

Tips!

Adfærdskodekset publiceres ofte på virksomhedens hjemmeside.

Mangler i leverandørkæden

En lang kæde af leverandører gør det vanskeligt at følge op på, at kravene efterleves i hvert led.

Tips!

De fleste virksomheder har i dag et adfærdskodeks for leverandører, hvor de beskriver, hvordan de sikrer kravene til risikoarbejde i værdikæden.

Fabriksinspektioner og opfølgning

En fabriksinspektion kontrollerer arbejdsforholdene på en arbejdsplads og sikrer, at de overholdes.

En fabriksinspektion kan både være planlagt og uanmeldt. Den kan udføres af en ekstern part eller foretages af virksomheden selv. Formålet er i alle tilfælde at sikre, at virksomhedens politikker, procedurer og processer efterleves, herunder ansættelseskontrakter, arbejdsmiljø og brandsikkerhed.

Tips!

Flere IT-virksomheder redegør på deres hjemmeside for antallet af gennemførte inspektioner, hvilke afvigelser der er forekommet, samt hvordan de følger op på eventuelle mangler.

Konfliktmineraler

Mange forbrugerprodukter indeholder små mængder mineraler, der udvindes i konfliktramte områder. Hvilke områder er der tale om, og kan man fravælge dem?

Hvad er konfliktmineraler?

Konfliktmineraler er mineraler, der udvindes i miner omkring konfliktramte områder:

 • Tin – bruges som loddemateriale i kredsløbskort
 • Tantal – bruges til lagring af elektricitet i elektronik
 • Wolfram – anvendes som kontaktmateriale og til at fjerne varme fra kredsløb
 • Guld – anvendes i små mængder i elektroniske apparater

Sporbarhed af mineralernes oprindelse

Udfordringer ved at følge op på leverandørkæden mellem smelteværkerne og virksomhederne

I smelteværkerne forædles mineralerne til rene metaller. Det er her, branchen arbejder for og samarbejder på tværs af grænser for at forbedre sporbarheden af mineralernes oprindelse. Derfor er mange leverandører og underleverandører tvungne til at deklarere, hvilke mineraler de bruger, og hvor de kommer fra.

Certificerede konfliktfrie smelteværker

Et eksempel på en uafhængig tredjepartsaudit, der afgør, hvilke smelteværker der kan klassificeres som "konfliktfrie" i henhold til globale standarder, er Conflict-Free Smelter Program.

Tips!

En liste over de virksomheder, der består auditten, findes på Conflict Free Sourcing Initiatives' hjemmeside.

Læs mere

Kemikalier

Elektronik indeholder farlige stoffer, som kan udgøre en risiko for vores sundhed og for miljøet

Kemikalier, som kan udgøre en risiko, er især tungmetaller og flammehæmmere, som anvendes ved fremstilling og bortskaffelse af elektronik. Udviklingen går dog hurtigt, og flere af disse skadelige stoffer har elektronikindustrien selv udfaset:

 • Bly
 • Kviksølv
 • Cadmium

Lovgivning og direktiver

RoHS og CE-mærkning

EU-direktiv med det formål at begrænse brugen af tungmetaller

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) er et EU-direktiv med det formål at begrænse eller forbyde brugen af farlige tungmetaller og flammehæmmere i elektriske produkter. Direktivet indeholder grænseværdier, der varierer afhængigt af det pågældende tungmetal. Produkter, der opfylder kravene i RoHS-direktivet, får et CE-mærke.

Direktivet omfatter en række forskellige elektronikprodukter inden for de fleste brancher:

 • IT- og kommunikationsudstyr
 • Forbrugerudstyr
 • Automater
 • Medicinsk udstyr

REACH

EU-forordning, der regulerer produktion og sikker brug af kemikalier

REACH – direktivet klassificerer særligt farlige stoffer, som derefter opføres på den såkaldte kandidatliste. Forkortelsen står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

Kan man ikke udskifte de stoffer, som anses for skadelige for miljøet?

Det er lettere sagt end gjort. Når kemiske stoffer udskiftes, skal der udvises stor forsigtighed, da det nye stof kan være utilstrækkeligt undersøgt med hensyn til dets miljøpåvirkning. Derfor kræver nyt materiale omfattende undersøgelser, hvor de nye erstatninger skal være mindst lige så gode som de "gamle".

Tips!

Flere virksomheder anvender egne regler, som går videre end eksisterende lovgivning vedrørende stoffer, som ikke er tilladt i produkterne. Prøv at søge på følgende ord for at finde ud af, hvilke farlige stoffer det drejer sig om:

 • Begrænsede
 • Regulerede
 • Overvågede

Genbrug og genvinding

Det anslås, at der årligt genereres omkring 50 millioner tons elektrisk affald. Det er en enorm mængde, som kan forårsage enorme skader, hvis det ikke havner rigtigt. Derfor er det vigtigt, at vi som slutbrugere tager ansvar og returnerer gammel elektronik på det rigtige sted, så det kan håndteres på en sikker og miljøvenlig måde.

Hvad skal man være opmærksom på?

Først og fremmest skal man være opmærksom på, at elektronik aldrig må bortskaffes sammen med almindeligt affald, men skal bortskaffes af en certificeret genbrugsplads eller aktør.

Det anslås, at mellem 16 og 38 procent af alt elektronikaffald fra EU kommer uden for EU's grænser og havner i ulovlige hænder. Vær derfor opmærksom på donationer og indsamlinger, der ikke understøttes af en certificeret genbrugsstation eller aktør.

Skal man genbruge eller genvinde?

Genbrug af et produkt vil altid være et mere bæredygtigt alternativ end at genvinde det samme produkt. Øget bevidsthed hos forbrugerne og højere kvalitet af produkterne har ført til øget efterspørgsel efter brugte og genvundne produkter. Det gælder naturligvis også elektronikprodukter, og i dag findes der en række virksomheder, som er specialiserede i at give produkter, som ellers ville blive kasseret, endnu et liv.

Dustin genvinding

Giv dine gamle IT-produkter en chance til. At genbruge elektronik er skånsomt for miljøet og kan betale sig for din virksomhed. Med vores genbrugstjeneste giver du på en nem måde dine gamle IT-produkter muligheden for et nyt liv. Bestil afhentning her.