Almindelige betingelser og Vilkår

INTRODUKTION

1. Anvendelseområde osv.

Dustin A/S’ (”Dustin”) almindelige betingelser og Vilkår – Appmarket gælder ved levering af software, tjenester eller supporttjenester til kunder købt via websiden www.appmarket.dustin.dk (”Appmarket”) fra ovenstående dato og erstatter Dustins alle tidligere publicerede generelle salgsvilkår.

Disse Almindelige betingelser og Vilkår – Appmarket gælder, medmindre andet er skriftligt aftalt. Hvis disse Almindelige betingelser og Vilkår – Appmarket indeholder bestemmelser, som afviger fra vilkårene for den specifikke software, tjeneste eller supporttjeneste, gælder de specifikke vilkår.

LEVERINGSVILKÅR

2. Produktoplysninger og garanti

Softwaren, tjenesterne og supporttjenesterne præsenteret på Appmarket repræsenterer Dustins almindelige udvalg af varer.

Al software, som er tilgængelig fra Dustins webside er beskyttet af copyright fra den respektive producent. Dustin giver ingen garantier relateret til produkter og tjenester solgt via Appmarket, og disse produkter og tjenester leveres af Dustin “som de er og forefindes” uden garantier og i overensstemmelse med vilkårene for hver specifik software, tjeneste eller supporttjeneste, som er tilgængelig på Appmarket.

3. Priser

De aktuelle priser på de produkter og tjenester, der er tilgængelige på Appmarket, opdateres i realtid. Priserne er i DKK og eksklusive moms. Dustin kan ændre priserne på Appmarket uden forudgående besked. Priser for ordrer, der allerede er indgået, kan ikke ændres, med mindre sådan mulighed er beskrevet i vilkårene for den specifikke software, tjeneste eller supporttjeneste. Priserne på Appmarket gælder, hvis ikke andet er aftalt.

Yderligere vilkår for prisjusteringer for produkter og tjenester kan være angivet i vilkårene for den specifikke software, tjeneste eller supporttjeneste, som findes på Appmarket.

4. Vilkår for betaling og sikkerhed

Betaling sker mod faktura. Fakturering foretages efter undersøgelse af kundens kreditværdighed. Fakturaen skal betales, så beløbet på fakturaen er tilgængelig på Dustins bankkonto ikke senere end ti (10) dage efter fakturadato. Hvis betalingen er forsinket, har Dustin ret til at opkræve renter på forfaldne betalinger i henhold til gældende lovgivning (herunder lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling – renteloven).

Dustin opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden ønsker en faktura på papir. Fejl eller unøjagtigheder i en faktura fra Dustin skal oplyses senest på forfaldsdatoen. Hvis et krav eller oplysning om fejl og unøjagtigheder ikke fremsættes i tide, kan unøjagtigheden ikke senere gøre gældende mod Dustin.

Hvis der er en rimelig tvivl om kundens betalingsevne, har Dustin ret til at afkorte kredittiden, opkræve forudbetaling eller andre sikkerhedsforanstaltninger ved fremtidige leveringer.

5. Ordre og ordrebekræftelse

Ved at foretage et køb hos Dustin accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår – Appmarket. Ved at acceptere vilkårene, accepterer kunden at overholde vilkårene.

Ved afgivelse af en ordre sendes en bekræftelse til kunden. En bindende aftale er indgået, når kunden bekræfter sin ordre og har accepteret alle vilkårene for henholdsvis produktet eller tjenesten i Appmarket, og Dustin har sendt en bekræftelse på kundens køb.

6. Levering

Levering foretages elektronisk til kunden fra den pågældende producent i overensstemmelse med producentens vilkår.

Dustin er aldrig ansvarlig for forsinkelser i leveringen, uanset om forsinkelsen skyldes producenten/leverandøren eller andre forhold.

7. Returret

Dustin accepterer alene en returret for software, tjenester eller supporttjenester købt via Appmarket i det omfang producenten/leverandøren tilbyder en sådan returret og da alene i overensstemmelse med de specifikke vilkår herfor.

Alle returomkostninger opkræves hos kunden, evt. via en separat faktura.

8. Immaterielle rettigheder

Ved køb af brugsret og/eller licens til software gælder hver producents eller licensgivers vilkår. Sådanne vilkår kan findes via Appmarket og/eller medfølger softwaren.

Med mindre det er beskrevet i de specifikke vilkår for hvert produkt eller hver tjeneste, har kunden ikke ret til at bruge, kopiere, ændre eller manipulere softwaren eller den immaterielle rettighed, der er relateret til softwaren, tjenesten eller supporttjenesten købt via Appmarket, eller til at overføre eller videregive licensen til sådan software eller immaterielle rettighed til tredjepart.

9. Erstatningsansvar og skadeserstatning

Alle fejl og mangler i softwaren, tjenesten eller supporttjenesten håndteres i overensstemmelse med vilkårene for den specifikke software, tjeneste eller supporttjeneste. Dustin har ret til at henvise kunden direkte til den respektive producent/leverandør, eller til en partner, som producenten/leverandøren har udpeget til at løse fejlen eller manglen.

Dustins erstatningsansvar, når softwaren, tjenesten eller en supporttjenesten er fejl- eller mangels behæftet, er begrænset til ovenstående, og kunden kan ikke fremsætte krav mod Dustin relateret til fejl og mangler i softwaren, tjenesten eller supporttjenesten.

Dustin er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, f.eks. produktionstab eller manglende profit eller andre skader, som skyldes, at det er umuligt eller svært at bruge computere eller oplysninger, eller for tab af data.

10. Teknisk support

For teknisk support og brugersupport har Dustin ret til at henvise kunden til den respektive producent og også, hvis det er relevant, til tredjepartens betalingssupport. Bemærk, at supporten kan være på engelsk hos nogle producenter, og i nogle tilfældes ydes supporten kun via e-mail eller websider.

11. Force majeure

Dustin er ikke ansvarlig for manglende udførelse af sine forpligtelser på grund af forhold, som er uden for Dustins kontrol, f.eks. krigslignende tilstande, optøjer eller revolutioner, afbrydelser i offentlig forsyninger, import- eller eksportreguleringer, ændringer i love eller regler eller i fortolkningen heraf, myndigheders handlinger, strejke, lockout, blokader eller andre arbejdsnedlæggelser, ildebrand, eksplosioner eller andre uheld, eller fejl og forsinkelser af tjenester, der udføres af underleverandører, på grund af ovenstående forhold.

Særlige bestemmelser for Microsoft CSP-licenser/abonnementer og bundles/tillægsydelse

Særlige bestemmelser for Microsoft CSP-licenser/abonnementer og bundles/tillægsydelse vil fremgå af vilkårene for det specifikke produkt i Appmarket.

Læs mere om vilkårene for Microsoft CSP-licenser/abonnementer og bundles/tillægsydelse >>

GENERELLE VILKÅR

12. Links til tredjeparters websider

Links på Dustins websider giver besøgende mulighed for at forlade Dustins webside. De websider, der linkes til, kontrolleres ikke af Dustin, og Dustin er ikke ansvarlig for noget indhold på sådanne websider eller for indholdet i links på disse websider. Dustin stiller udelukkende disse links til rådighed for at gøre det muligt at finde websiderne, og selve angivelsen af et link betyder ikke, at det er godkendt af Dustin på nogen måde.

13. Dustins webside og rettigheder for intellektuel ejendom

Indholdet på Dustins webside ejes af Dustin eller licensgiveren. Oplysningerne beskyttes af marketinglovgivning og love vedrørende beskyttelse af immaterielle rettigheder, hvilket betyder, at varemærke, firmanavn, produktnavn, billeder og grafik, design, layout osv. ikke må kopieres på nogen måde eller på anden måde bruges uden Dustins forudgående skriftlige tilladelse. Udskrifter eller anden kopiering af materiale tillades til eget, privat og ikke erhvervsmæssige brug. Det er ikke tilladt at kopiere, gemme eller reproducere, behandle, ændre, transmittere, overføre eller på andre måde benytte eller udnytte materialet eller dele heraf uden Dustins forudgående skriftlige tilladelse.

14. Kundekonto

Logon-oplysninger (brugernavn og adgangskode) til kundekonti på Dustins webside skal håndteres på en måde, så oplysningerne ikke kommer uautoriserede personer i hænde. Ved at give logon-oplysningerne til en anden person bekræfter kunden hermed, at denne person har ret til at afgive ordre i kundens navn, og at kunden er ansvarlig for betaling for sådanne ordrer til Dustin. For kundekonti, som tilhører juridiske personer, anses alle de personer, der har adgang til logon-oplysningerne, som autoriserede til at afgive ordrer på vegne af kunden. Hvis en kunde mistænker, at en person har uautoriseret adgang til kundens logon-oplysninger, er det kundens ansvar at oplyse Dustin om det med det samme samt til at ændre adgangskoden.

15. Personlige oplysninger

Når Dustin er dataansvarlig
Når en kunde bestiller produkter og tjenester, vil Dustin behandle personoplysninger om kundens kontaktpersoner (“Virksomhedsrepræsentanter”) med det formål og på de vilkår, der er fastsat i Dustins fortrolighedspolitik. Ved at oprette en erhvervskonto hos Dustin bekræfter kunden, at kunden har oplyst sine Virksomhedsrepræsentanter om Dustins behandling af deres personoplysninger, og at kunden har indhentet Virksomhedsrepræsentanternes samtykke til behandlingen.

Når Dustin assisterer kunden i behandlingen af personoplysninger
I de tilfælde hvor Dustin behandler personoplysninger på vegne af kunden, gælder følgende: Kunden er ansvarlig i sin egenskab af dataansvarlig for behandling af personoplysninger i overensstemmelse med dansk lov. Dustin må kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med kundens skriftlige instrukser og ikke til andre formål.

Dustin vil træffe de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger, der behandles for kunden. Remote diagnose eller en lignende procedure kan kun udføres af Dustin efter kundens skriftlige samtykke. Dustin skal uden ugrundet ophold underrette kunden, hvis det opdages, at der er sket eller forsøgt opnået uautoriseret adgang til, ødelæggelse af eller ændring af kundens personoplysninger.

Såfremt behandlingen af personoplysninger sker via kundens udstyr, påtager kunden sig at sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger er på plads og aktive.

Dustin kan engagere en underleverandør til at opfylde Dustins forpligtelser om behandling af personoplysninger i henhold til aftalen. Dustin er i disse tilfælde fuldt ud ansvarlig for underleverandørens håndtering af personoplysningerne i overensstemmelse med kundens instrukser, og at disse underleverandører er bundet af de samme betingelser som Dustin i henhold til dette afsnit.

Dustin skal på kundens skriftlige anmodning, meddele kunden, hvilke underleverandører, der assisterer i behandlingen af personoplysningerne på vegne af kunden, og i hvilket land databehandlingen sker. Kunden har ret til at træde tilbage fra aftalen, hvis kunden modsætter sig en bestemt underleverandør, som står for håndteringen af kundens personoplysninger.

Dustin er berettiget til at behandle personoplysninger i et land uden for EU / EØS, så længe dette er i overensstemmelse med dansk lovning. Hvis en underleverandør behandler personoplysninger i et land uden for EU / EØS, skal Dustin sikre, at underleverandøren underskriver EU’s modelklausulaftale vedrørende bestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande eller tilsvarende skriftlig aftale, i de tilfælde hvor overførslen ikke kan ske efter andet retsgrundlag. Dustin er bemyndiget til på vegne af kunden at underskrive en sådan aftale.

Kunden har ret til én (1) gang om året, og senest tre (3) måneder inden aftalen om behandling/opbevaring af personoplysninger udløber, at begære indsigt i log-historikken og anden information, som er nødvendig for at konstatere, hvorvidt Dustin lever op til kundens krav om behandling af personoplysninger, og at Dustin foretager de passende sikkerhedsforanstaltninger. En sådan undersøgelse skal finde sted på kundens egen regning, og hvis Dustin anmoder herom af en uafhængig tredjepart. Dustin skal tillade de myndighedsinspektioner, som i henhold til loven kan kræves ved behandling/opbevaring af personoplysninger. Dustins omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af en sådan undersøgelse kan kræves betalt af kunden.

Dustin vil ikke behandle personoplysninger på vegne af en kunde i længere tid, end det er nødvendigt for at opfylde sine forpligtelser over kunden. Dustin skal inden tre (3) måneder fra den dato, hvor samarbejdet ophørte, sikre, at kundens personoplysninger slettes. Hvis Dustin opbevarer personlige oplysninger for kunden, sletter Dustin ikke disse personlige oplysninger, før kunden har meddelt, at sletning skal ske.

16. Gældende lovgivning og tvister

Dansk lovgivning finder anvendelse på fortolkning af disse Almindelige betingelser og Vilkår - Appmarket. Tvister, der opstår på grundlag af disse Almindelige betingelser og Vilkår - Appmarket skal endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Voldgiften skal foregå i København.

Medmindre Det Danske Voldgiftsinstitut under hensyntagen til sagen, det omtvistede beløb og andre omstændigheder, fastslår, at det er nødvendigt med en mere omfangsrig gennemgang af sagen, gælder reglerne om forenklet og fremskyndet voldgift for tvister, der måtte opstå på grundlag af disse Almindelige Betingelser og Vilkår - Appmarket.

I tilfælde, hvor sagen vurderes mere omfangsrig end et forenklet forløb kan bære, skal Det Danske Voldgiftsinstitut ligeledes beslutte, om voldgiftsretten skal bestå af en eller tre voldgiftsmænd.

Dustin vil derudover altid være berettiget til at forfølge krav om betalingsmisligholdelse, herunder manglende betaling, ved de almindelige domstole med Københavns Byret som første instans.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Dustin ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

17. Andet

Dustin forbeholder sig ret til at ændre alle oplysninger, herunder, men ikke begrænset til priser, tekniske specifikationer og produkttilbud, uden forudgående besked til kunden. Oplysninger og priser angives med forbehold for trykfejl og stavefejl, ukorrekte forhold i angivne tekniske specifikationer, leverandørers prisstigninger og for oprydningsudsalg.

Oplysningerne, som er tilgængelige på Dustins webside, udgør ikke et tilsagn om anvendelighed, egnethed eller garanti udover hvad der direkte er angivet. Aktuelle tilbud gælder, så længe lager haves, hvis ikke andet er angivet.

Kunden er ikke berettiget til at overføre aftalen eller andre rettigheder eller forpligtelser i aftalen uden forudgående skriftligt tilladelse fra Dustin.

Dustin forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse Almindelige betingelser og Vilkår - Appmarket.