HP LT4120 LTE
Bus PCIe M.2 Card
1 095,-
1 095,-
1 095,-
Lenovo ThinkPad EM7455 4G
Bus PCIe M.2 Card
2 045,-
Dell Wireless 5560
Bus PCIe Mini Card
1 595,-
HP un2420 EV-DO/HSDPA
Bus PCIe Mini Card
945,-
695,-
HP Hs2350
Bus PCIe Mini Card
995,-